saostar

Banner โฆษณา

เทศมนตรีนครแหลมฉบัง มอบแว่นสายตาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย

 เทศมนตรีนครแหลมฉบัง มอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหาทางสายตา

นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีปัญหาทางด้านสายตาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน และอาจส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมอื่นๆ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหาทางสายตา ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา และทำให้ผู้ที่ได้รับมอบแว่นสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐๐ คนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ