saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังรฝึกอบรมกลุ่มการเกษตรฯ ที่ราชบุรี และนครปฐม

            นครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มการเกษตรเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครปฐม 
นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการขั้นตอน กระบวนการ และผลผลิตให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มเกษตรเทศบาลนครแหลมฉบังและองค์กรต่างๆ เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มการเกษตรเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครปฐม โดยมีรองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากเครือสหพัฒน์ ตัวแทนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรี 1 และกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม อาทิ

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี ตามโครงการ "1 ไร่แก้จน" ฟังบรรยายและเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการขึ้นเพื่อให้บุคลากรร่วมกันทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้

- ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองปลัดฯ พาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และฟังบรรยายสรุปเรื่องการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์โอทอปจากผ้าขาวม้าบ้านไร่ (จ.ราชบุรี) โดยกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย "ไร่สุขพ่วง" อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ฟังบรรยายสรุปเรื่องวิธีคิดและการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทฤษฎีใหม่ในประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าจากฟาร์ม เช่น ไข่ไก่อินทรีย์ กล้วยตาก เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ฟังบรรยายสรุปเรื่อง "ผลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม" โดยการใช้หญ้าแฝก การปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก การทำเกษตรหมุนเวียน การบริหารพื้นที่ตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ที่ยากต่อการทำการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงาน ณ "โคโร ฟิลด์" สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมการเกษตรรูปแบบใหม่ ทำสวนข้าวระบบน้ำหยด การปลูกผักสลัด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าสดพร้อมรับประทาน รวมทั้งการสร้างแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ