saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชามีมติจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง


เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
                เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาคมระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน 12 ชุมชนของเทศบาล เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา
                ภายในการประชุม นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิด  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โดยมีร้อยตำรวจเอกกิตติ สิงหศิริ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้นำเข้าสู่การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซักถาม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมตอบคำถามร่วมกัน
หลังจากนั้น นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ และได้ปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลงในเวลา 16.00 น.                          ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ