saostar

Banner โฆษณา

เกษตรฯศรีราชา เซ็น MOU กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รองรับ EEC.


ม.เกษตรฯศรีราชา เซ็น MOU กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา และเป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รองรับ EEC.

วันนี้(16 ก.ค.) ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมด้วยนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมเซ็นบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนา หรือ MOUโดยมี รองศาสตราจารย์ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  และคณาอาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) มีการผลักดันการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเป็นผลดีต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ด้านนั้น ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกปฏิเสธสินค้าส่งออก เนื่องจากการตรวจพบสิ่งปนเปื้อนที่ปลายทาง หลายหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกประเภทอาหารแช่แข็ง และผลไม้ได้รับผลกระทบมากที่สุด

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลำเลียงสินค้าส่งคืนต้นทาง หรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดสินค้า รวมทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งที่คลาดเคลื่อน หรือการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้รับการสอบเทียบ (หรือใบรับรองหมดอายุ) ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในประเทศไทย ซึ่งการสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานของเครื่องมือวัด และมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเสียค่าใช้จ่ายกับต้นทุนที่ไม่จำเป็น ซึ่งเกิดจากความไม่แม่นยำของเครื่องมือวัด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวัด ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมากับอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว

ดร.สมจิตต์  กล่าวว่า  ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความเห็นตรงกันที่จะร่วมพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC. ได้ และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค


ด้าน ผศ.ดร ปัญญา แขน้ำแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  กล่าวว่า ในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีศูนย์มาตรวิทยาเกิดขึ้น คาดในปี 2562หรือ 2563 นี้  เพื่อตรวจสอบเครื่องมือต่างๆให้กับภาครัฐและเอกชน  เช่น  เครื่องมือวัดความยาว ,เครื่องมือวัดการไฟฟ้า ,เครื่องมือวัดอุณหภูมิความดัน โดยสามารถนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบที่ศูนย์ดังกล่าวได้ เพื่อยืดยันว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐาน สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตและได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่การส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น  เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

สำหรับศูนย์มาตรวิทยานั้น หากเกิดขึ้นจริง ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ EEC. จะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะอยู่ใกล้พื้นที่ ,สามารถยกระดับการแข่งขัน และมาตรฐานของสินค้ามีคุณภาพสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ