saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาเกือบ 1 ล้านบาท แก่เยาวชนคนดี รอบท่าเรือแหลมฉบัง


ท่าเรือแหลมมอบเงินเกือบ 1 ล้านบาท ให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนดี รอบท่าเรือแหลมฉบัง ใน โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มประจำปี 2561

วันนี้ (17 ส.ค.) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่ได้กำหนดผลการเรียน และฐานะทางบ้าน ใน โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มประจำปี 2561

ร.ต.ต.มนตรี เผยว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีโครงการมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน โครงการห้องสมุด รวมทั้งการจัดสื่อและอุปกรณ์ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่าปัจจุบันยังมีเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับให้เยาวชนได้ใช้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน จึงจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน ที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร.ต.ต.มนตรี กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2561 เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทางท่าเรือแหลฉบัง ต้องการที่จะมอบให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยพิจารณาจากความประพฤติของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมในชุมชนบ้านเกิด ซึ่งจะต่างจากการมอบทุนการศึกษาในโครงการเดิม

โดยโครงการนี้จะไม่ได้พิจารณาจากผลการเรียน หรือฐานะทางบ้าน แต่เป็นการให้รางวัลแก่คนทำดี โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้พิจารณาขึ้นมาชุมชนละ 5 ทุน ทั้งหมด 39 ชุมชน ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้ขอรับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 168 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการคืนความสุขให้แก่ประชาชนของท่าเรือแหลมฉบัง นอกเหนือจากหลายๆ โครงการที่ทางท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ