saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มไทยออยล์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่รอบโรงกลั่น เกือบ2 ล้านบาทกลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนไทยออยล์ เพื่อสถาบันการ ศึกษา ให้กับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น  จำนวน 246 ทุนเป็นเงินเกือบสองล้านบาท

วันนี้( 3 ส.ค.61 ) เวลา 09.00 น.นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 ให้กับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่10 ชุมชนรอบโรงกลั่นโดยมี นางจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลม  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 นายอธิคม เติบศิริ กล่าวว่า วันนี้ตรงกับวาระการดำเนินธุรกิจครบ 57 ปีของไทยออยล์  พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบังอีกครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่องกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน กลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งมอบกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง  เพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

สำหรับในปี 2561 นี้ กลุ่มไทยออยล์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,816,000 บาท พร้อมด้วยทุนการศึกษาสมทบจากองค์กรพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมกันเป็นทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,866,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวม 235 ทุน และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา อีกจำนวน 11 กองทุน รวมทั้งสิ้น 246 ทุนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ