saostar

Banner โฆษณา

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดโครงการนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้

วันนี้ ( 15 ส.ค. )  ผู้ศาสตราจารย์คมเดือน  โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยทุกสาขาวิชาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงาน และเพื่อเป็นการ    ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ ดังคำขวัญของคณะฯ ที่ว่า    รู้คิด รู้ทำ รู้นำ สร้างสรรค์โดยมี ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน

ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระอัจฉริยะภาพทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 ในกิจกรรมมีการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของท่านในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจ ภายใต้แนวคิด ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ (Adventure of Science) นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของแต่ละสาขาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ กิจกรรมประกวดและแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสร้างและประกอบหุ่นยนต์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขัน STEM Challenge และการแข่งขันโต้วาที

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้จัดการสาธิตผลิตภัณฑ์วิชาชีพต่างๆ ให้แก่บุคคลภายนอกและผู้สนใจด้วย เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์หมัก การสาธิตการทำไอศกรีมโยเกิร์ต เป็นต้น ในงานครั้งนี้นักศึกษาของคณะฯ   มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ของสาขาวิชา มีกิจกรรมของชมรมนักศึกษาชมรม  Moto Sci Service มาให้ความรู้และบริการการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ แก่นักศึกษาและผู้ร่วมงาน

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 นี้ นอกจากจะส่งเสริมงานด้านวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักศึกษาตามหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอก จำนวน 500 คน และบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ