saostar

Banner โฆษณา

“ทิ้งดิ่ง” รับน้องราชมงคลตะวันออก ละลายความต่างให้เป็นสีเดียวกัน

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก  จัดอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าวรวมทั้งกิจกรรม “ทิ้งดิ่ง” รับน้องละลายความต่างให้เป็นสีโคลนสีเดียวกัน

วันนี้ ( 18 ส.ค. ) รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นประธานเปิด โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าวจัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ชมรมพืชศาสตร์  โดยมี               ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน      เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาทุกคณะ  และได้รับเกียรติจาก นายพีระพงษ์ สุดประเสริฐ นางเพ็ญจิตร  แสงสว่าง บรรยายวิธีการดำนาปลูกข้าว มีผศ.อภิลักษณ์. เกษมผลกูล รองอธิการบดี ผศ.คมเดือน            โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี รองคณบดี คณาจารย์และนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม  

รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เปิดเผยว่ากิจกรรมการสาธิตประเพณีการดำนาปลูกข้าว  เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีกุศโลบายในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มุ่งสร้างความสามัคคี  เอื้อเฟื้อ  เอื้ออาทรในหมู่คณะ  ประเพณีการดำนาปลูกข้าวมักทำในช่วงเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคม หรือที่เรียกว่า ดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนับเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีของชาว ราชมงคลตะวันออก

รวมทั้งกิจกรรมทิ้งดิ่งรับน้องราชมงคลตะวันออก โดยให้ทุกคน ทิ้งความเป็นตัวตน และ ดิ่งสู่ผืนแผ่นดินแม่ หลอมรวมทุกสี ทุกความต่าง ให้เป็นสีโคลนสีเดียวกัน สีแห่งปฐมบทแห่งความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดิน อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสู่สถานศึกษาอันเป็นมงคลของพระราชา นาม ราชมงคลตะวันออก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ