saostar

Banner โฆษณา

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย


ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 "ระดับเพชร" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีนายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และรับรองคุณภาพ เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่อง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยยึดถือเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กรที่พนักงานตลอดจนผู้บริหารทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป้าหมายคือ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บเป็นศูนย์

นอกจากการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในสถานประกอบการแล้ว บริษัทฯยังได้สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับเยาวชน โดยผ่านโครงการ A School Safety ให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัยในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ