saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก จัดงานวันสัตวแพทย์ไทย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานวันสัตวแพทย์ไทย  ประจำปี2561นำเสนองานเพื่อสังคมของสัตวแพทย์ในภาคตะวันออก งานบริการวิชาการและผลงานเพื่อสังคม
ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดกิจกรรม      ได้มีการจัดงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2561 สัตวแพทย์ไทยใส่ใจ สุขภาพทุกชีวิต โดยมี    รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ด๊อกเตอร์วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ด๊อกเตอร์ เตือนตา  ชาญศิลป์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    โดยจากรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้ระบุพบโรคติดต่อในสัตว์มากถึง 118 โรค ในขณะที่พบโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้อีก 270 โรค ซึ่งส่งผลทำให้ในแต่ละปีจะมีคนเจ็บป่วยจากโรคเหล่านี้กว่า 2,400 ล้านคน และทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่า 2.2 ล้านคนต่อปี ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโรคเหล่านี้จัดเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงทั้งต่อสุภาพของสัตว์และสุภาพของคน ในขณะที่สัตวแพทย์มีบทบาทและหน้าที่หลัก ได้แก่ การดูและรักษาให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี การทำให้คนมีความปลอดภัยจากการควบคุกคามของโรคสัตว์สู่คน และการทำให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
ดังนั้นในโอกาสที่การศึกษาสัตวแพทย์ไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 106 ในวันที่ 4 สิงหาคม  ทางปศุสัตว์เขต 2 ชมรมสัตวแพทย์ตะวันออกและคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงได้ร่วมมือกันจัดงานวันสัตวแพทย์ไทยสำหรับภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนองานเพื่อสังคมของสัตวแพทย์ในภาคตะวันออก งานบริการวิชาการและผลงานเพื่อสังคม ทิศทางการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสัตวแพทย์ภาคตะวันออก รวมถึงกิจกรรมการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตวแพทย์และนานาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ