saostar

Banner โฆษณา

อนุบาลบ้านบางพระซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อความรู้ในการระงับอัคคีภัย


โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

วันนี้ ( 24 ส.ค. ) นายศิวะ ทาราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 ประธานในพิธีโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”  เพื่อให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจ ในการมีส่วนร่วมป้องกัน ระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชน  โดยมีนางสาวพรพิศ  อภิชิตพงศ์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา

ตามที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร ใช้ทรัพยากรที่มีความรู้และมีคุณภาพ ทำให้ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ประจำปี 2558-2561กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ