saostar

Banner โฆษณา

มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมจัด งาน Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1


มหาวิทยาลัยบูรพา แถลงการณ์จัด โครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 35เพื่อเผยแพร่ผลงานทั้งผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในการแถลงข่าวการจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี โดยมี รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ที่ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ "มหาวิทยาลัยวิจัย" อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการเป็นแกนนำเพื่อผลิตกำลังเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่วยงานวิจัย หน่วยงานสนับสนุนทางจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมศึกษาวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

การจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานทั้งผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อใช้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการอบรมหรือสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เปิดเผยว่า Innovation Fair 2018 ครั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักวิจัย และมีการจัดอบรม เสวนา ความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มหาวิทยาลัยบูรพากับการขับเคลื่อนประเทศไทย" แบบนิทรรศนวัตกรรมสร้างสรรค์ จากกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก แค่กลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออก

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง "มุมมองมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ EEC ด้านการลงทุนเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร และเวทีเสวนา เรื่อง "พัฒนาโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ" ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม พ.ศ 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เทิดทูนพระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคตะวันออก ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

และในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม" ธีมงาน "วิทยาศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์มากมาย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ