saostar

Banner โฆษณา

จิสด้า เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจจัดไทยแลนด์ แอร์โรสเปซ ครั้งที่ 2


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( จิสด้า ) จัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum  ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเยาวชนให้มีทักษะการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศ

วันนี้ (14 ก.ย. ) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จับมือกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่งจากทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศ และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยโดยตรง เพื่อต่อยอดและเตรียมตัวสู่สายอาชีพนักพัฒนานวัตกรรมอวกาศในอนาคต โดยมี ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ภายใต้แนวคิด วิทย์สร้างชาติซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC ด้วยเหตุนี้ GISTDA จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกเสริมสร้างทักษะความสามารถของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ STEM อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับนานาชาติ และสามารถต่อยอดสู่สายวิชาชีพในอนาคต

การจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาในด้านเทคโนโลยีอวกาศ สร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นปฏิบัติให้เห็นภาพจริง สามารถทำให้เด็กเข้าใจ เข้าถึง และเห็นภาพ เรียนรู้ถึงวิธีการลำดับความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนแค่ในตำราเท่านั้น การร่วมมือของทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและให้อิสระทางความคิดกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ