saostar

Banner โฆษณา

กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชามอบทุนการศึกษาและแว่นตา


กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาจัดโครงการกาชาดร่วมใจสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้และโครงการมอบแว่นตากาชาดให้นักเรียนและผู้สูงอายุ

ที่อาคารศรีราชาประชาคมนายนิติวิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในโครงการกาชาดร่วมใจสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้และโครงการมอบแว่นตากาชาดให้กับนักเรียนและผู้สูงอายุ โดยมีนางปัทมา  วิวัฒน์วานิชนายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีกตัญญูกตเวทีจึงมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาของกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดีเป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต โดยมีการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 100 ทุนเป็นเงิน 200,000 บาทรวมทั้งโครงการมอบอันตากาชาด ให้กับเด็กนักเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มีปัญหาทางสายตาให้สามารถดำรงชีวิตและเรียนหนังสือได้อย่างเต็มความสามารถซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาได้จัดงบประมาณในการมอบแว่นสายตาจำนวน 200 อันรวมเป็นเงิน 100,000 บาทนอกจากโครงการดังกล่าวแล้วยังได้มีการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มีปัญหาทางสายตาให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอำเภอศรีราชาโดยได้รับการสนับสนุนแว่นสายตาจำนวน 550 อัน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ