saostar

Banner โฆษณา

เภสัชกรภาคตะวันออกรวมตัวแสดงสัญลักษณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่


            เครือข่ายเภสัชกรและประชาชน ในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก รวมตัวแสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมและผิดหลักสากล อันอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

                วันนี้ ( 2 ก.ย. ) เครือข่ายเภสัชกรและประชาชน ในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และคณะทำงานเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ (กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติยาดังกล่าว มีประเด็นปัญหาอยู่มาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมและผิดหลักสากล ทั้งในแง่ของการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านยา อันจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.การแบ่งประเภทยาไม่เป็นไปตามระบบสากล
2.การเปิดกว้างให้หลายวิชชาชีพไม่ต้องขออนุญาตผลิต ขาย นำยาเข้า เพื่อใช้ในผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยปราศจากการควบคุมคุณภาพยาและความปลอดภัยจากการใช้ยา
3.การลดมาตรฐานการควบคุมทะเบียนยา
4.การอนุญาตให้เภสัชกรสามารถเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการได้หลายแห่ง โดยเวลาปฏิบัติการไม่ทับซ้อนกัน และไม่ได้กำหนดว่าเภสัชกรจะต้องอยู่ปฏิบัติการตลอดเวลาทำการในร้านยา
5.การกำหนดบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน
6. บทบัญญัติเนื้อหาที่จำเป็นไม่ครบถ้วน เช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
7.บทบัญญัติเนื้อหาไม่ทันสมัยและไม่เท่าทันต่อโลกาภิวัฒน์ขาดข้อกำหนดเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์และการขายยาทางไกล

                ซึ่งจากการทบทวนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าใจได้ว่าไปเอื้อให้แหล่งเงินทุนได้ประโยชน์ เครือข่าวเภสัชกรและประชาชน ในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกจึงมีมติคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ (กรกฏาคม 2561) และเรียกร้องให้คณะกรรมการอาหารและยามีการเรียกประชุมทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ให้อยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

ด้าน  ภญ.ธัญพิชชา แก้วสว่าง เปิดเผยว่า จากที่ได้ยินข่าวมารู้สึกไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ยา ที่ออกมา รู้สึกว่าทาง อย. ออก พ.ร.บ. มาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น ได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน ยาไม่ใช่สิ่งที่ซื้อมาจ่ายไปได้ การใช้ยามีทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้ยาอย่างถูกวิธีก็จะมีประโยชน์ แต่ถ้าใช้มากเกินไป ผิดวิธี ผิดโรค ก็จะเกิดโทษ ดังนั้นคนที่จะสามารถจ่ายยาได้ก็ควรจะมีความรู้เรื่องยาอย่างลึกซึ้ง หรือว่าเรียนมามีความเข้าใจอย่างแท้จริง

                ซึ่งอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเภสัชกร มองถึงประเด็นที่แท้จริงว่า พ.ร.บ.นี้มีประโยชน์กับคนไข้จริงหรือไม่ ควรที่จะมีการพูดคุยเพื่อจะหาข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ่าง พ.ร.บ. ที่ปกป้องประชาชนได้จริง ๆ

                ด้าน ภญ.ศุภมนันย์ กวินศิริคุณ ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ยาเป็นกฎหมายที่ต้องดูแล คุ้มครอง ผู้บริโภค คุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยและมีสันติสุข การออก พ.ร.บ. ต้องคำนึงว่าทุกคนจะต้องอยู่อย่างปลอดภัยและมีสันติสุข ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับล่าสุดมีหลายข้อที่แสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคหรือความปลอดภัยของประชาชนยังไม่สมบูรณ์ ยังพร่องอยู่ ถ้า พ.ร.บ.นี้ออกไปได้ พวกเราไม่เห็นด้วย เราควรทำให้มีความปลอดภัย 100% ทุกคนอยู่ในข้อกฎหมายให้ได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นอันตราย

                “ยามีทั้งคุณและโทษ ดังนั้นต้องดูแลให้ปลอดภัยที่สุด ถ้าร่าง พ.ร.บ.ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย เราจะให้ พ.ร.บ.ออกไปใช้ไม่ได้ จึงต้องรวมตัวกันเรียกร้องให้ผู้ที่ร่างกฎหมายเห็นความจำเป็น และความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด ควรกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องและดีกว่านี้” ภญ.ศุภมนันย์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ