saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าชลมอบทุนพัฒนาไฟฟ้าให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเกือบสองล้านบาท


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 เป็นเงินเกือบสองล้านบาท ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่อำเภอศรีราชา

วันนี้ (18 ก.ย. ) นายภัครธรณ์เทียนไชยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 1 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดพื้นที่ประกาศจำนวน 6 ตำบลซึ่งตำบลศรีราชาเป็นตำบลหนึ่งในพื้นที่ประกาศและได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในชุมชนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ที่  อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยคณะกรรมการชุมชนในตำบลศรีราชาได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนิสิตนักศึกษาตามคุณสมบัติคือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งใจเรียนดีและมีความประพฤติดีซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีราชาโดยในปีการศึกษา 2561 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ได้สนับสนุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่สถาบันการศึกษา 43 สถาบันจำนวน 445 ทุน ทุนละ 2,500 บาทถึง 5,500 บาทตามลำดับชั้นการศึกษารวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ประกาศ ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นการช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งและยังเป็น ขวัญและกําลังใจในการศึกษาและการประพฤติตัวเป็นคนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรม ทั้งยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ