saostar

Banner โฆษณา

ยูนิไทยมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีในชุมชนเขตนครแหลมฉบัง


บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

วันนี้ ( 7 ก.ย. ) นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 10 ชุมชน โดยกำหนดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ชุมชนละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 10 ทุนต่อปี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด จัดพิธี ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่า " การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทยูนิไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั้ง 10 ชุมชน โดยรอบบริษัทฯ ของเรา ด้วยเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตที่ดี" 

                บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น คือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา สำหรับการมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน 

นายไพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า " วิชาความรู้เป็นเสมือนทรัพย์สินที่ติดอยู่กับตัวเราตลอด ผู้มีวิชาความรู้จะได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ จงรู้ว่าตนเองเป็นผู้โชคดีที่มีโอกาสได้สานฝันไปสู่อนาคตที่ปรารถนา เมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้ว ต้องเป็นคนดี ประพฤติดี และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ กลุ่มบริษัทฯ ยูนิไทย ยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนเกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป"
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ