saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน

 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการ “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน สนับสนุนโครงการห้องสมุด พร้อมมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนรอบท่าเรือ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

วันนี้ (26 ก.ย.) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ค่าหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ชั้นวางหนังสือและปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” ในปีงบประมาณ 2561 จำนวนกว่า 953,026 บาท

ร.ต.ต.มนตรี เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ปัจจุบันยังมีเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ได้ใช้การศึกษาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยจากสังคมร้าย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนในโครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้ สู่ชุมชนในปีทั้งหมด 12 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 953,026 บาท

นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 เทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 20 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280, 450 บาท

และในเวลาประมาณประมาณ 16.00 น. ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง หวังช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง เป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทั้งเป็นที่ออกกำลังกายและสามารถเป็นจุดแวะพักรถ ในช่วงเวลาที่ปริมาณรถหนาแน่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ผู้มาใช้บริการและชุมชนชนใกล้เคียง ได้พักผ่อนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้งบประมาณทั้งสิน 925,800 บาท ทั้งนี้ ทั้งสามโครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในโครงการในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการท่าเรือแหลมฉบัง


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ