saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน SR


นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน SR หมู่ 4 ตำบลบางพระ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน

วันนี้ ( 8 ก.ย. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิชนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTO ราชวิถีบ้าน SR โดยมี นายจำรัส ยังอยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้าน SR เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ที่ชุมชนบ้านเอสอาร์ หมู่ 4 ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ นายมงคล เจียมศิริ กำนันตำบลบางพระ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชาได้คัดเลือกหมู่บ้าน SR เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและระดับชุมชน โครงการมีเป้าหมายในการสร้างในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนจากแต่เดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายภายนอกชุมชนซึ่งสร้างรายได้เฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นได้เปลี่ยนมาเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนอันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ