saostar

Banner โฆษณา

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโป่งดินดำ


เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถีบ้านโป่งดินดำ และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ พาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสักการะองค์พระวิษณุกรรม องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อเวลา10.00น.(11ก.ย.61)ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายนริศ ปาละวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโป่งดินดำ และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ พาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสักการะองค์พระพระวิษณุกรรม องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทางคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก สร้างชุมชนOTOP ท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวหลักของแต่ละชุมชน เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่น่าสนใจ
    
นายนริศ ปาละวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2561 เป็นอีกหนึ่งนโบยาย ประชานิยมยั่งยืน ของรัฐบาล โดยได้จัดสรรงบประมาณมาให้กรมพัฒนาชุมชม สร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพิ่มรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน หลักคือ นำการท่องเที่ยว ให้มาเชื่อมโยงกับสินค้าโอท๊อป ที่มีในชุมชน ให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทั้งธรรมชาติ ทั้งสะดวกซ๊อปเลือกชื้อสินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชน สร้างผู้ประกอบการที่เป็นคนในชุมชน คิดเอง ขายเอง พัฒนาชุมชนของตนเองซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้นั้นสามารถกระจายอยู่ภายในชุมชน ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

ซึ่งยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลจิตอาสาชุมชนดีเด่น จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นาย ขจร โททอง 2. นาง สาเนา สาเกทอง 3. นาง บุษฎี ขาวเป็นใย หลังจากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนบ้านโป่งดินดำ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ