saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนตลาดล่าง บางพระ


ปลัดอาวุโสศรีราชาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนตลาดล่างหมู่ 1 ตำบลบางพระ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและระดับชุมชน

วันนี้ ( 15 ก.ย. ) นายนริศ  ปาลกะวงษ์ ณ อยุทธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTO นวัตวิถีชุมชนตลาดล่าง โดยมี นายวสุ  ศรีรกิจทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตบลบางพระ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชาได้คัดเลือกชุมชนตลาดล่าง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและระดับชุมชน

โครงการมีเป้าหมายในการสร้างในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนจากแต่เดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายภายนอกชุมชนซึ่งสร้างรายได้เฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นได้เปลี่ยนมาเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนอันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย

โดยชุมชนบ้านตลาดล่างเป็นหมู่บ้านในอำเภอศรีราชาที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นอัตลักษณ์เสน่ห์และจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ