saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3


ทลฉ. เชิญชวนเอกชน ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนก่อสร้างบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ F ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  เริ่ม 5-19 พ.ย. นี้ ตั้งแต่ 9.00 น.-12.00 น.และ13.00 น.-15.00 น. ณ กองแผนงาน อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง

วันนี้ ( 5 พ.ย. ) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เผยว่า ขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)ได้มีประกาศ เชิญชวนการคัดเลือก การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ( Eastern Economic Corridor )  ในส่วนของท่าเทียบเรือ  ท่าเรือแหลมฉบัง

เนื่องจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีแผนพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2560 ของกระทรวงคมนาคม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นประตูการค้าของนักลงทุนสู่ เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และลาว

นอกจากนั้น ยังเป็นจุดเชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและตะวันตก (East West Corridor ) ไปสู่จีนตะวันตก จีนตอนใต้ และอินเดีย ตลอดจนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการคมนาคมขนส่งกระจายสินค้าของเอเชีย
ร.ต.ต.มนตรี  กล่าวต่อไปว่า  โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นต่างๆ อย่างพอเพียงและมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณตู้สินค้าทางเรือ การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และสินค้าประเภทต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นท่าเรือน้ำล้ำสมัยด้วยการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัตโนมัติ ตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม

ดังนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย  จึงมีความประสงค์ที่จะเชิญชวนเอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ F ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ F1 และ F2) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี  โดยเอกสารการคัดเลือกเอกชนจะเริ่มขายวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ถึง วันจันทร์ที่ 19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา  9.00 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ กองแผนงาน อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  โทรศัพท์ +66 3840 9135 โทรสาร +663849 0146 โดยรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ และขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนสามารถดูได้ตามเว็บไซด์แนบนี้ www. Laemchabangport.com และ www.eeco.or.th


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ