saostar

Banner โฆษณา

รวมขบวนนางฟ้าบนดิน มหกรรมกีฬาเซนต์ปอลฯ


รวมเหล่านางฟ้า เดินขบวนกีฬาโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  ในมหกรรมกีฬาสี SPC เกม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬาแบบสากล รู้กฎ รู้กติกา  รู้มารยาท  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 ที่สนามพอลลิเนียน  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์     จังหวัดชลบุรี   นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมกีฬาสี SPC เกม ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์   โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา  ประทุมเทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์   ให้การต้อนรับพร้อมด้วย นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา ผู้ปกครอง อาจารย์และนักเรียนร่วมกิจกรรมเกือบสองพันคน

  ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีสุขภาพกายใจ ที่สมบรูณ์ตามวัย  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์    จึงจัดกิจกรรม SPC เกม  ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬาแบบสากล รู้กฎ รู้กติกา  รู้มารยาท  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แสดงบทบาทและหน้าที่ ของตนเอง   และเป็นผู้นำที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักสามัคคีภายในหมู่คณะ  และเพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบรูณ์ตามวัย  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย   โดยการแข่งขัน มหกรรมกีฬาสี SPC เกม ได้ทำการแบ่งออกเป็น 4 สี  ประกอบด้วย  สีส้ม  / สีมชมพู / สีเขียว และสีเหลือง และมีการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬา อาทิ  กรีฑาประเภทเดี่ยว / บาสเกตบอล /  วอลเลย์บอล / ฟุตซอล / เทเบิลเทนนิส /  ยืนกระโดดไกล   นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีการจัดการประกวดขบวน  และประกวดการแข่งขันลีดเดอร์ อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ