saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก แถลงการจัดงาน เกษตรบางพระแฟร์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แถลงการจัดงาน เกษตรบางพระแฟร์ประจำปี 2561  ภายใต้แนวคิด เกษตรสร้างชาติ  ตามรอยพระบาทภูมินทร์” 

ที่ ลานสนามหญ้าตรงข้ามหอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แถลงการจัดงาน เกษตรบางพระแฟร์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด เกษตรสร้างชาติ  ตามรอยพระบาทภูมินทร์”  โดยมี นายนริศ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดเกษตรสร้างชาติ  ตามรอยพระบาทภูมินทร์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ที่ทรงงานด้านการเกษตร  เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคคลากร นักศึกษา และชุมชน ให้เกิดการพัฒนา ปฏิบัติจริง  ต่อยอดทางความคิด และนำความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ซึ่งภายในงานได้จัดนิทรรศการพืชศาสตร์ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการตามรอยบัว บาทบงสุ์พระทรงศรี สายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศในและต่างประเทศ  มีการการจัดบูทแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร  ของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา  อาทิ นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์  การจัดแสดงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  ปลอดยา ที่เดียวในโลก การการอบรมการทำไข่แมงดาฉาบเสวย อาหารชาววังเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จประทับ ณ ศรีราชา

งานเกษตรบางพระแฟร์”  ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้  นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ  สอดคล้องในนโยบาย เกษตร ในไทยแลนด์ 4.0  ที่รัฐบาลพูดถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีโอกาสนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน ที่สำคัญ ยังเป็นช่องทางให้นักวิชาการ นักวิจัย และเกษตรกร นำนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ