saostar

Banner โฆษณา

คณะนิสิตแพทย์ จัดโครงการแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน เรื่องการดูแลสุขภาพ


คณะนิสิตแพทย์ จัดโครงการแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในด้านของการมีจิตสาธารณะต่อสังคม

ที่  สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีไผท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการแพทย์อาสาพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 ภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำโดย นิสิตแพทย์สิระพร  ศิริตระกูลเกียรติ์ ประธานโครงการ ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยปัจจุบันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการรักษาผู้ป่วย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ดึงผลักดันและเน้นการพัฒนาด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการประกอบวิชาชีพแพทย์นอกจากความรู้ทางด้านการรักษาผู้ป่วยการมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพแล้วการร่วมพัฒนาและปฏิบัติตามระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ย่อมทำให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัย เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในด้านของการมีจิตสาธารณะต่อสังคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบแพทย์สาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป

 โดยในโครงการ ได้มีบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน ตรวจวัดดัชนีมวลกาย การให้คำปรึกษา ทางการแพทย์ และตรวจรักษา ในเบื้องต้น รวมถึง การสาธิต การทำ CPR ปั๊มหัวใจ เพื่อช่วยผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อีกด้วย 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ