saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มไทยออยล์ มอบ “ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนดีเด่นในพื้นที่ ในระดับ ปวส.


กลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนดีเด่นในพื้นที่ เป็นครั้งแรก หวังพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเยาวชน ในระดับ ปสว.ทั้ง 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น เพื่อให้เยาวชนมีความสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัทไทยออยล์จำกัด (มหาชน) เผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ทาง กลุ่มไทยออยล์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนดีเด่นในพื้นที่ (Thaioil Scholarship for Community’s Talent Student)” ที่สวนอาหารไพเราะ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้ให้มีการมอบทุนประเภทนี้ขึ้นมา ซึ่งในส่วนของนักศึกษาในโครงการในปีแรกนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน คนละ 10,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษานี้ ได้จัดขึ้นภายในงานประชุมสามประสาน ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มไทยออยล์ โดยนายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการ-บริหารงานชุมชน (CACA) ประชาชนในชุมชนรอบโรงกลั่น รวมถึงผู้นำชุมชนรอบโรงกลั่นทั้ง 10 ชุมชนและตัวแทนจากเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมงาน

นายเลอเลิศ  กล่าวอีกว่า โครงการ  “ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนดีเด่นในพื้นที่ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนในระดับชั้น ปวส. พร้อมทั้งคำปรึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนรอบโรงกลั่น เพื่อยกระดับการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นบุคลากรคุณภาพต่อไป โดยทางกลุ่มไทยออยล์ จะมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในโครงการ เทอมละ 10,000 บาท ต่อคน และหากนักศึกษาสามารถทำเกรดเฉลี่ยได้มากกว่า 3.00 เมื่อจบเทอมการศึกษาแต่ละเทอม จะได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มอีกคนละ 5,000 บาท โดยในแต่ละปี มีเป้าหมายคือเยาวชนจาก 10 ชุมชน เข้าร่วมชุมชนละ 2 คน รวมเป็นเยาวชนจำนวน 20 คนต่อปี 

โดยในปีแรกนี้ ผู้ที่เยาวชนชนที่ได้รับทุน ศึกษาปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คือนายนเรนทร สวนนิล ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์จาก ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 2 นายปกรณ์ ปัญญามี ปวส.2เทคนิคเครื่องกล จากชุมชนวัดมโนรม 3.นายพรรณรงค์ ราษฎร์นิยม ปวส.2เทคนิคการผลิต จากชุมชนบ้านอ่าวอุดม และ 4 นายภานุวัฒน์ ฮ่วมกี่ ปวส. 2 อิเล็กทรอนิกส์จาก ชุมชนวัดมโนรม
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ