saostar

Banner โฆษณา

ปตท.เขาบ่อยา เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมโครงการส่วนขยาย เป็นมิตรชุมชน

ปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชน และชาวแหลมฉบัง เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ต่างๆ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน 

วันนี้ (29 พ.ย.) นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันเปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชน และชาวบ้านแหลมฉบัง ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือและการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา ณ ห้องประชุมคลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายชัยยศ กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา ซึ่งโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค.2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเฝ้าระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้ปฏิบัติการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำกลับไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
“รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่พอใจในแผนงานที่บริษัทฯ ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากชุมชนและชาวบ้านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็พร้อมรับไปปฏิบัติและแก้ไข เพื่อให้โรงงานกับชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายชัยยศ กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ