saostar

Banner โฆษณา

โรงงานกว่า 150 โรง ลงนามรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์


ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอศรีราชา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในช่วง ๗ วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ กิจกรรม ชาวศรีราชาร่วมใจ ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อประชาชนผู้ใช้แรงงาน

วันนี้ (20 ธ.ค. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในช่วง ๗ วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในกิจกรรมชาวศรีราชาร่วมใจ ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อประชาชนผู้ใช้แรงงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานประกอบกิจการ และเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงวัยแรงงาน อีกทั้งร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ และใช้มาตรการองค์กรในการสร้างวินัยจราจรได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอศรีราชา และตัวแทนบริษัทกว่า 150 โรงงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอศรีราชา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอศรีราชา ปี 2561 พบว่า ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง ๒๐ ๓๕ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยแรงงาน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือช่วงเวลา ๑๖.๐๐ ๒๐.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเลิกงาน  ตำบลที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดของอำเภอศรีราชาคือ ตำบลทุ่งสุขลา หนองขาม และบ่อวิน ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งสามตำบลนี้ เป็นตำบลที่มีนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด ก็คือ รถจักรยานยนต์ โดยมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ครอบครัวสูญเสียคนรัก นายจ้างสูญเสียบุคลากร

ดังนั้น สถานประกอบกิจการที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงจะต้องดำเนินการ ดังนี้ สถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการสร้างมาตรการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในองค์กรของตนเอง และในกรณีบุคลากรในหน่วยงานได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จะมีการรายงานให้ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนทราบทุกรายข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ