saostar

Banner โฆษณา

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชาจัดแข่งกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 17


สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 17 สร้างความรักสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเอกชนในอำเภอศรีราชา

วันนี้ ( 7 ธ.ค. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา โรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกและสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียน ในการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกาย และเพื่อสร้างความรักสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเอกชนในอำเภอศรีราชา โดยมี นางมนัสนันท์ จันทรภัทร นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา พันเอกวัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์ อุปนายกสมาคม ฯผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนในอำเภอศรีราชา ได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 22 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์  โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนปัญญานฤมิต  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา โรงเรียนรัตนชัยศึกษา โรงเรียนอนุบาลผกาทิพย์ โรงเรียนดวงมณี โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนอนุบาลพรพระแม่ โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา โรงเรียนประเสริฐสุข  วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง โรงเรียนบางพระวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา และ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ