saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินกว่า 3 ล้านบาท พัฒนาภาษาอังกฤษให้เยาวชน

 ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ จำนวน 7โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนให้ก้าวสู่สากล พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับครูในหลักสูตร TESOL รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท

วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ โดยมอบเป็นทุนในการว่าจ้างครูเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา จำนวน 7 โรงเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท
ร.ต.ต.มนตรี กล่าวว่า เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 
เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม กับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนผู้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้น และที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนในวันนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ โรงเรียนวัดจุกกระเฌอ พร้อมกันนี้ จัด มอบประกาศนียบัตรให้กับครูในหลักสูตร TESOL ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ