saostar

Banner โฆษณา

ทต.บางพระเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

 เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2562

 ที่  ห้องประชุมชั้น5เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษา ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และพลัง ของผู้สูงอายุ โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น กับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกด้วย ซึ่งในวันนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การสร้างความสุขห้ามิติ และ การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวณัฐมน  จันทร์ปิติกุลนักวิชาการสาธารณสุขอำเภอศรีราชามาเป็นวิทยากร รวมทั้งยังมีการให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิตตรวจสายตาให้กับผู้สูงอายุโดยทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดล่างบางพระอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ