saostar

Banner โฆษณา

เทพรัตน์การุญ (บางพระ) ชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงมาร์ชโรงพยาบาลสมเด็จฯ


เทพรัตน์การุญ (บางพระ) ชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงมาร์ชโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา เพื่อส่งเสริม ริเริ่มและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เพลงมาร์ช เป็นสื่อสำหรับ การดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาล

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทยรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงมาร์ช โรงพยาบาลสมเด็จ โดยมี นายแพทย์วิทยา  โชคชัยไพศาล  รักษาการผู้ช่วยอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน  และมีคณะกรรมการผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม ริเริ่มและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เพลงมาร์ช เป็นสื่อสำหรับ การดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนมีความรักความสามัคคี และ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการที่ มีเพลงมาร์ชเป็นของหน่วยงานตนเอง โดยมีทีมจากฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุบางพระรวมทั้งอาสากาชาดและจิตอาสาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ทีม

 ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีมที่17 ทีม เทพรัตน์การุญ (บางพระ)  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ทีมที่14  ทีมรวมพลัง สานใจ OPD สมเด็จฯ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม 9 ฟาร์มาซิง (Pharma Sing)ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ