saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ซ้อมแผนไฟไหม้ให้ผู้ใช้บริการได้อุ่นใจ

 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินและทำให้ผู้ใช้บริการได้รู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยของทางโรงพยาบาล

                วันนี้ (21 ธ.ค. ) นายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินและทำให้ผู้ใช้บริการได้รู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยของทางโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลอตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณเพลิงไหม้ขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความชำนาญ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ไขสถานการณได้อย่างถูกต้อง

นายสมนึก คงนมนาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้นใต้ดิน เน่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลามยากแก่การควบคุม และใช้แผนอพยพโดยร่วมกับทีมดับเพลิงเทศบาลเมองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทต่อไป  ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้มีผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ