saostar

Banner โฆษณา

พุทธสมาคม แอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ ศาส กษัตริย์

 พุทธสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์  ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างถูกต้อง

ที่ ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยในฐานะองค์กรทางพระพุทธศาสนาฝ่ายฆราวาสได้ชักชวนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อร่วมกันปกป้องคุ้มครองสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังในลักษณะต่างๆโดยร่วมกับองค์กรพุทธศาสนาเครือข่ายได้จัดโครงการอาสาสมัครนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างถูกต้องมีอุดมการณ์ในการปกป้องหวงแผนผืนแผ่นดินไทยวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับลักษณะของสังคมไทยเพื่อให้คนไทยมีจิตสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงกอบกู้เอกราชปกครองบ้านเมืองให้เกิดความร่มเย็นมาเป็นเวลายาวนาน และปลูกฝังให้คนไทยมีจิตสำนึกตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันปกป้องคุ้มครองสถาบันทั้ง 3 ให้อยู่คู่สังคมไทยโดยไม่หวังผลตอบแทน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ