saostar

Banner โฆษณา

สัมมาปฏิบัติศรีราชาบวงสรวงวันปราบดาภิเษกพระเจ้าตาก

 สมาชิกกลุ่มสัมมาปฏิบัติศรีราชา จัดพิธีบวงสรวงวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


     ที่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณวัดราษฎร์นิยมธรรม สมาชิกกลุ่มสัมมาปฏิบัติ ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์  โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญจนได้สมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลแล้วทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี ได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้น ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามพระองค์ ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ