saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562

 เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562

     ที่ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ ครูดี  ศิษย์ดี  มีพัฒนา  ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี โดยมี นายธานี     รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ประธานในพิธีอ่านสารวันครู จากนายกรัฐมนตรีที่มีมาถึงครูทุกๆท่าน และ  นายประเมิน สาโรจน์ ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์รำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และ นางสาวรวีวรรณ  เชิดเกียรติกุล ครูอาวุโสในประจำการ นำคณะครูกล่าวคำปฏิญาณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
     หลังจากนั้น ได้มีพิธีประดับอินทรธนูให้ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น และคณะผู้บริหารเทศบาลมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่คณะครูซึ่งวันครูมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมา จากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ