saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา เปิดการแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTON CUP ครั้งที่ 2

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ASSUMPTON  CUP  ครั้งที่ 2”เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ASSUMPTON  CUP  ครั้งที่ 2”  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมี ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีคณะกรรมการการแข่งขัน คณะกรรมการทุกฝ่าย นักกีฬา  เข้าร่วมในพิธีเปิดนี้  ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อ  เผยแพร่และพัฒนากีฬาฟุตบอล ให้เป็นที่แพร่หลายและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

 สำหรับการแข่งขันฟุตบอล “ASSUMPTON  CUP ครั้งที่2” นี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ทั้งหมด 9 ทีม  และ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ทั้งหมด  10  ทีม ระหว่างวันที่ 19 – 20  มกราคม พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา   แล้วยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักกีฬาเองด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ