saostar

Banner โฆษณา

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมอบทุน และของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 ทุน และมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  

 วันนี้ ( 10 ม.ค. )  นายวีระศักดิ์  แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยเชิญชวนเยาวชนจากสถานศึกษาโดยรอบ   ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล การละเล่นต่างๆ  พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ 8 สถานศึกษา โดยรอบนิคมฯ โรงเรียน ละ 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนละ 500 บาท รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เกือบ 28 สถานประกอบการ และเครือข่าย Eco Green Network  เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทางด้านการศึกษา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ  และช่วงบ่ายจัดโครงการเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษากิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการเรียนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ  และการใช้พลังงานด้านต่างๆอย่างประหยัด  และคุ้มค่า ตลอดจนรู้ถึงวิธีแยกขยะ ลดปัญหาการทิ้งขยะเต็มเมือง และรู้จักการนำกลับไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  สามารถลดปัญหาโลกร้อน การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลดลง ส่งผลดีในด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการมุ่งสู่การพัฒนาเข้าสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และ มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืน
            ซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารถึงเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒   และมอบคำขวัญวันเด็กจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ  ปี ๒๕๖๒  ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนา”ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ