saostar

Banner โฆษณา

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 18 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 14 ปี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ที่ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ อัมพรเพ็ชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีเทศบาลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เข็มวงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แสง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นางนิตยา กานตารัมภ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายไพบูลย์ เสริมศาสตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา เข้าร่วมด้วย ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 อันเป็นผลให้คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตบางพระ (จ.ชลบุรี) วิทยาเขตจันทบุรี (จ.จันทบุรี) วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.) และวิทยาเขต อุเทนถวาย (กทม.) ปรับเปลี่ยนสถานะและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งจากการที่ได้ทรงพระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ฉบับนี้ เป็นการสร้างความตระหนักและสร้างเจตคติร่วมกัน ของคณาจารย์ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง

 เนื่องจากได้ทำให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา สายวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นออกไปยังทุกส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออก อันเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศรวมถึงได้ทำให้ภารกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีความชัดเจนมากขึ้น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งหนึ่งของประเทศไทย
กิจกรรมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ด้วยพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ โดยประกอบพิธี ณ ลานหน้าพระพิรุณ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน

จากนั้นเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดให้มีพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี ซึ่งจัดให้มีพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา พร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นประจำปี 2561 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักศึกษา เพชรราชมงคลตะวันออก นอกจากนี้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ “14ปี ราชมังคลาภิวัฒน์ : มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติแห่งภาคตะวันออก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไฉน ยอดเพชร ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย อดีตอาจารย์และผู้บริหารจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ