saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออกสัมมนาแข่งจันทักษะบริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด
Global Business ธุรกิจโลกไร้พรหมแดน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Global Business ธุรกิจโลกไร้พรหมแดน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2562 เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.กฤษ์ชัย ฟูประทีปศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 และมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 14 คณะ คณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษา เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยผ่านการประกวดแข่งขันทั้งหมด 9 กิจกรรมวิชาการ และ 1 กิจกรรมการประกวด RMUT Smart Gen 2019 นอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลงานของนักศึกษาอีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ