saostar

Banner โฆษณา

ทม ศรีราชา มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้ 10 ร้านค้า

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา จัดอบรมความปลอดภัยตามสุขาภิบาลอาหาร ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เขตเทศบาล และมอบป้าย Clean Food Good Tasteกับผู้ประกอบการจำนวน 10 แห่ง

วันนี้ ( 24 ม.ค. ) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา จัดทำโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมินจำนวน 10  ร้าน  ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภค ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน ให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่ จำหน่ายอาหาร พ. ศ. 2561 หมู่ 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (2) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลในการพิจารณาออกใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารแก่ผู้ประกอบการด้วย

สำหรับร้านค้าที่ได้รับป้าย Clean Food Good Taste นั้นได้แก่ ร้านครัวคุณแหลม ร้านเย็นตาโฟป้าอู๊ด ร้านหมูแดงป้าลบ ร้านบ้านขนมจีนบุฟเฟ่ห์ ร้าน Auntie Amme’s  ร้านShe 9  ร้านยกครกศรีราชา  ร้านโอะฮะนะ  ร้านพรแหนมเนืองศรีราชา  ร้านก่วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา by Bee  ร้านหมูสะเต๊ะศรีราชา และร้าน OOTOYA

จากนั้น นายกฤษ ขันธะกาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เรื่องสุขาภิบาลส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และเรื่อง กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหาร ได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการประกอบอาหาร และสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งโครงการมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ