saostar

Banner โฆษณา

บ้านศรีมหาราชา จัดงานสีสันบ้านศรี คาวบอย ไนท์

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดงานสีสันบ้านศรี คาวบอย ไนท์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสชื่นชมยินดี ในความสามารถของบุตรหลาน และหาทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา

     ที่   ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นำโดย นายศรัณย์ ตั้งตระกูลทรัพย์ จัดงานสีสันบ้านศรี ครั้งที่ 7 ตอน "บ้านศรี คาวบอย ไนท์ ประจำปีการศึกษา 2561โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสชื่นชมยินดี ในความสามารถของบุตรหลาน เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและครู โดยรายได้จากการจัดงานเพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีมีมาตรฐาน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดซุ้มเครื่องเล่น จุดถ่ายภาพ และยังมีการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนทุกระดับชั้นอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ