saostar

Banner โฆษณา

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าประเภทตะปู สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ

        สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าประเภทตะปู สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่ำสินค้ากว่า 10 ล้านบาท
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (6 ก.พ. ) นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวการจับกุมสินค้าที่มีการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ โดยใช้สิทธิเมืองกำเนิดประเทศไทย เพื่อหลบเลี่ยงกำแพงภาษีในประเทศนำเข้า จำนวน 9 ตู้คอนเทนเนอร์ รวมมูลค่าสินค้ากว่า 10 ล้านบาท

โดยนายยุทธนา ฯ เปิดเผยว่า จากการตรวจพบ พบสินค้า 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุภัณฑ์สินค้ามีข้อความภาษาอังกฤษระบุ “Made in Thailand” ก่อนขยายผลจับกุม โดยตรวจสอบใบขนสินค้าเข้าเขตปลอดสำแดงสินค้าเป็น ตะปู  จำนวน 93 PK น้ำหนัก 87,900.000 KGM ราคา 3,466,167.73 บาท พิกัดประเภท 7,317.00.90 อัตราอากร 10% ประเทศกำเนิดที่ประเทศจีน ผลตรวจพบ จำนวน ปริมาณ ชนิดสินค้า ประเภทพิกัดฯ ตรงตามสำแดง ทั้ง 4 ตู้คอนเทนเนอร์ แต่ตรวจพบว่าที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีข้อความภาษาอังกฤษระบุ “Made in Thailand”

การจับกุมสินค้าทั้ง 2 ราย พบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าระบุ Made in Thailand โดยข้อเท็จจริงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต้องการทำให้เชื่อว่าสินค้าดังกล่าวผลิตในประเทศไทย การแสดงข้อความดังกล่าวบนหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จึงเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ กรณีเป็นความผิดฐานยื่น หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสารหรือข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจากัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 มาตรา 252 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ห้ามนาของที่มีการแสดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช 2481


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ