saostar

Banner โฆษณา

สภาวัฒนธรรม เทศบาลนครแหลมฉบังจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

สภาวัฒนธรรม เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาวัฒนธรรม เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมธรรมของชาติ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

นอกจากนั้นยังเป็นรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของประชาชนทั้งหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการรักษา สร้างจิตสำนึก และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องใน วันอนุรักษ์มรดกไทยกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และคณะผู้บริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย

โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย.นี้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ภายในงานยังจะมีการแสดงดนตรีไทย ,การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ,การแสดงรำวงมาตรฐาน, การสาธิตแกะสลักผักผลไม้, การแสดงอาหารและขนมไทย ,การแต่งกายด้วยชุดไทย และการการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 12-15 ปี ฯลฯ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ