saostar

Banner โฆษณา

โครงการชลประทานชลบุรี มั่นใจ ยังมีปริมาณน้ำ เพียงพอ

โครงการชลประทานชลบุรี มั่นใจ ยังมีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมด้วย แม้จะ เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่

วันนี้ ( 20 มี.ค. ) นายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี เปิดเผย ว่า สถานการณ์น้ำดิบในขณะนี้ ปริมาณ น้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำบางพระ อยู่ 60 .7 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 51 .89 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง  ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการน้ำ ให้ทั้ง ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ได้อย่างเพียงพอ ซึ่ง หากเกิด ปรากฏการณ์ เอลนินโญ่ หรือ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ก็จะยัง สามารถใช้น้ำได้ไปจนถึง เดือน กันยายน นี้ โดย อ่างเก็บน้ำบางพระ ต้องจ่ายน้ำ ให้กับ ประปาชลบุรี อีสวอเตอร์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ โรงไฟฟ้าบางปะกง และภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะมีปริมาณ การใช้น้ำรวม วันละ ประมาณ 250000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน จากปริมาณน้ำ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็จะ สามารถ ใช้น้ำ ได้ไปจนถึง เดือนกันยายน และหาก ไม่เกิดปรากฏการณ์ เอลนินโญ่ ก็จะสามารถผันน้ำ จากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เข้ามาเติม ในอ่างเก็บน้ำ ได้ แต่ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการใช้ ก็ขอให้ ประชาชน ช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เรามีน้ำใช้ อย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ