saostar

Banner โฆษณา

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เตรียมจัดกิจกรรคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนวันจัดพิธีคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2เมษายน และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล

วันนี้ ( 28 มี.ค. ) นายแพทย์สมยศ  โล่จินดาพงษ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วโรงพยาบาล ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนวันจัดพิธีคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2เมษายน ที่ ลานหน้าราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน และพ่อค้าประชาชนที่อยู่ในโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจาก ในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้ได้ทำความสะอาดทั่วทั้งโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงานให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่าชื่นชมต่อผู้มารับบริการ ให้บุคลากรทุกส่วน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ทำงานของตนเอง และดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความผูกพันในองค์กร
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ