saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาเสวนาแนวทาง ศรีราชาปลอดวัณโรค

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณศรีราชาและเทศบาลเมืองศรีราชา เปิดงาน เสวนาแนวทาง การดำเนินงานศรีราชาปลอดวัณโรคประจำปี 2562

ที่  สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นาย กมล  อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชากล่าวรายงาน โครงการ it's time To Zero TB ถึงเวลายุติ ปัญหาวัณโรค ภายใต้โครงการ Stop TB ดูแลปอดสักนิด ชีวิตจะยืนยาวโดยมี นายธานี รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานในครั้งนี้ เนื่องในวัน ที่ 24 มีนาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากล องค์กรต่างๆนานาชาติได้กำหนดข้อความสื่อไปถึงทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันณรงค์ในทิศทางเดียวกันคือ  it's time To Zero  TB  ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค  ถึงเวลาที่พวกทุกคน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเพื่อยุติปัญหาและวัณโรคของประเทศ ซึ่งวัณโรคนั่น เป็นโรคติดต่อ สำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยและเป็นหนึ่ง นาย 14 ประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูง องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ยุติวัณโรค โดยมีเป้าหมาย ลดอุบัติการณ์วัณโรค ให้อัตราต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลก

กระทรวงสาธารณสุข จึง ได้เห็นชอบ ให้เป็น แผนยุทธศาสตร์ วัณโรค ระดับชาติ และเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน โดยมีมาตรการหลักในการจะบรรลุเป้าหมาย การลดบัตรติดการเกิดโรควัณโรค คือ 1 มีการเร่งรัดค้นหา ส่งต่อนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา 2 เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนรักษา 3 การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการกำกับการกินยาอย่างต่อเนื่องจนครบ

ซึ่งในอำเภอศรีราชานั้น ในปี 2561 พบผู้ป่วยทั้งหมด 279 ราย มีผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน 6 ราย และมีผู้ป่วย hdr จำนวน 1 ราย ซึ่งการค้นหาคัดกรองในปีที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ สัมผัสร่วมบ้านผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย   ภายในงาน ครั้งนี้ ได้มีการจัดเสวนาแนวทางการดำเนินงานศรีราชาปลอดวัณโรค ประจำปี 2562 การจัดบูธให้ความรู้เรื่องวัณโรคการรักษาและ การจัดการขยะในครัวเรือนการให้บริการเอกซเรย์ปอดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูกให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั่งนี้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ