saostar

Banner โฆษณา

หลายหน่วยงานร่วมมือจัดค่าย เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ปีที่ 18 รุ่นที่ 22

 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดค่ายเยาวชน เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเลปีที่ 18 รุ่นที่ 22 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          ​      วันนี้ (24 เมษายน 2562) นายอนุพงษ์  อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย  นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และ ดร.อดิสรณ์ มนต์วิเศษ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชน เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเลปีที่ 18 รุ่นที่ 22 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรม โดยมีนักเรียน และเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี จาก 10 โรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

             นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา , หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง , สำนักนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

      ​ นายอนุพงษ์  อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี เพื่อที่จะรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคม  ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวควบคู่กันไป ดังนั้น โครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ถึงแม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ  แต่เป็นความตั้งใจของหลาย ๆหน่วยงานที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ