saostar

Banner โฆษณา

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีราชมงคลตะวันอก แสดงวิสัยทัศน์

 ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยนำเสนอและตอบคำถาม คนละ 30 นาที ซึ่งในการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้เชิญคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง  ซึ่งในการขึ้นนำเสนอวิสัยทัศน์จะเป็นไปตามลำดับการจับสลาก ดังนี้
ลำดับที่ 1  อาจารย์จตุพร  อรุณกมลศรี
ลำดับที่ 2  รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ
ลำดับที่ 3  อาจารย์บัญชา  เวียงสมุทร
หลังจากการแสดงวิสัยทัศน์เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พิจารณานำเสนอสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 3 คน เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกภายในวันที่ 3พฤษภาคม นี้
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ