saostar

Banner โฆษณา

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

                 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ  และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวร่วมกันใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น

วันนี้ ( 5 เม.ย. ) นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ  และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวร่วมกันใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ตัวแทนผู้ประกอบการ พนักงาน ชุมชน และผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และคณะทำงานโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)   ได้ร่วมกับส่วนราชการ ชมรมผู้ประกอบการในนิคมฯ  โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง   และประธานชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวม  8  ชุมชน   จึงได้จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562   โดยมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวนประมาณ 100 ท่าน  รวมทั้งได้มีการตรวจสุขภาพ และมอบยาสามัญประจำบ้าน    ทั้งนี้เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสืบสานประเพณี-วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป  บ่งบอกถึงความเป็นไทยคือประเพณีต่างๆ ที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน ให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ  ได้แก่ ปู่ ย่า ตายาย บิดา-มารดา เป็นต้น
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ